Nytt i matrikkelen versjon 4.0

23. februar 2021, ble versjon 4.0 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder for det meste ny funksjonalitet, og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelloven og matrikkelforskriften. Vi har i tillegg gjort noen endringer i brukstilfellet Endre egenskap på matrikkelenhet, laget en ny WFS som viser atkomstpunkt og utført forbedringer/feilrettinger.

I mars/april vil det komme egne subversjoner med funksjonalitet for å opprette/endre referanse til avtale om stedbunden rettighet, ta ut rapport for relevant utdrag fra matrikkelbrev og mulighet for to-faktor pålogging til Kartverket sin matrikkelklient.


NB! Etter versjon 4.0, fases gamle tjenester for matrikkelen ut. Detaljert informasjon finnes her.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.0

Referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense/punktfeste

Endringene i matrikkelforskriften åpner for at det skal kunne registreres referanse til stedfestingsavtaler om eksisterende grense og lokalisering av punktfeste. Det er derfor opprettet tre nye brukstilfeller for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til slike avtaler. De nye brukstilfellene er:

Se Føringsinstruks for matrikkelen, for mer detaljer.

Ny matrikkelenhetstype: Matrikkelenhet av eldre type

Ny matrikkelforskrift § 2a, medfører at matrikkelenheter av type Annen matrikkelenhet er endret til Matrikkelenhet av eldre type i matrikkelen.

Det har ikke være noen gjennomgang av den enkelte matrikkelenhet før endring til ny matrikkelenhetstype for å se etter eventuelle feilregistreringer og matrikkelenheter som ikke skulle vært registrert som annen matrikkelenhetstype. Dette må kommunen eventuelt besørge selv i ettertid.

Endring av matrikkelenhetstype: Omregistrering

Det er innført en ny forretningstype OR - Omregistrering som er tilgjengelig i brukstilfellet Endre matrikkelenhetstype, jfr. matrikkelforskriften § 10a. Ny forretningstype kan brukes:

Det skal ikke være mulig å omregistrere fra eller til Anleggseiendom, Festegrunn eller Seksjon. Ved endring av matrikkelenhetstype for disse er det kun forretningstype Feilretting som skal benyttes.

Krav til anleggseiendom som ligger i sjø

I forbindelse med endring som er gjort i matrikkelforskriften § 29 andre ledd, er det innført en varselmelding med tekst: Det er krav om at anleggseiendommen skal være varig forbundet med land eller tilstøtende sjøgrunn. Varselmeldingen kommer dersom det opprettes anleggsflater med medium På sjøbunnen, Ligger alltid i vann, På vannoverflaten, eller Tidvis under vann på en anleggseiendom.

Referanse til avtale om stedbunden rettighet

Endringene i matrikkelforskriften åpner også for at det skal kunne registreres referanse i matrikkelen for avtaler om stedbundne rettigheter som er tinglyst i grunnboken. Det er derfor opprettet tre nye brukstilfeller for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til slike avtaler.

De nye brukstilfellene er: (Brukstilfellene blir aktive i mars/april 2021)

Referanse til avtalen vil bli automatisk slettet i matrikkelen når en stedbunden rettighet slettes i grunnboken. En oversikt over avtaler som automatisk er slettet, vises i Aktivitetslisten.

Tinglysingsstatus settes nå automatisk til Tinglyst for endring og splitting av festegrunn

I mai 2020 ble det mulig å føre og tinglyse forretninger for endring av festegrunn og ved årsskifte ble det mulig å føre og tinglyse forretninger for splitting av festegrunn. I tidligere versjoner har kommunen måttet manuelt endre tinglysingsstatus fra Sendt til tinglysing til Tinglyst, for disse forretningene. Etter versjon 4.0 blir tinglysingsstatus satt automatisk til Tinglyst, når forretningen er tinglyst i grunnboken.

Endre etableringsdato i matrikkelen

I brukstilfellet Endre egenskap på matrikkelenhet, er det ikke lenger mulig å endre Etableringsdato for en matrikkelenhet..

Ny WFS som viser atkomstpunkt

Det er laget en ny WFS, AtkomstWFS som gir ut data om atkomster til adresser. Det er lagt til søkegeometri for atkomst i sanntid og historikk.

Forbedring av innlesing av SOSI-fil

Innlesing fra SOSI-fil fungerer nå også for filer som inneholder kurver som mangler KP

Valgkrets er endret til Stemmekrets i Kartverket sin matrikkelklient

Jf valgloven §9-3 pkt 1 så er det vi tidligere har kalt valgkretser innenfor kommunen formelt sett vært stemmekrets. Valgkrets er derfor endret til Stemmekrets i Kartverket sin matrikkelklient, i alle rapporter, og kretskodetyper.

Det er også utført mange feilrettinger Kartverket sin matrikkelklient:

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.0, er oppdatert og kan finnes her.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner